Matematiikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05AR0011
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 17.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Oppimisen taidot
Opiskelija tuntee insinöörin työssään tarvitsemat matemaattiset peruslaskumenetelmät ja osaa soveltaa niitä laskennallisten ammattiaineiden opiskelussa ja käytännön työssä vastaan tulevien ongelmien ratkaisuissa. Opiskelija osaa hankkia tietoa yksin ja yhdessä ryhmän kanssa ja myös jakaa oppimiaan tietoja ja taitoja.

Työyhteisöosaaminen
Opiskelija osaa esittää matemaattisen ongelmanratkaisun vaiheet sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa. Opiskelija hallitsee matemaattisen mallin kuvaamisen graafisilla keinoilla. Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä ja myös johtamaan ryhmän toimintaa tämän pyrkiessä löytämään ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin.

Laadunhallintaosaaminen
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan matemaattisten laskutoimitusten oikeellisuutta sekä likimääräismenetelmillä että tarkalla laskemisella. Opiskelija osaa arvioida erilaisiin mittauksiin sisältyvää virhettä ja huomioida tämän mittauksia suorittaessaan.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Algebra
Geometria
Vektorit ja matriisit
Tilastomatematiikka
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talousmatematiikka

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja itsenäinen työskentely

Arviointimenetelmät

Loppukoe arvioidaan asteikolla 0-5.

Takaisin