Geometria

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00109
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Oppimisen taidot
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija osaa ratkaista suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion. Opiskelija tuntee tavallisimmat tasokuviot ja kappaleet ja osaa laskea näiden pinta-alat ja tilavuudet. Opiskelija osaa taulukkolaskennan perusteet.

Työyhteisöosaaminen
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää geometrisen ongelmanratkaisun vaiheet sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa. Opiskelija hallitsee matemaattisen mallin kuvaamisen graafisilla keinoilla. Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä ja myös johtamaan ryhmän toimintaa tämän pyrkiessä löytämään ratkaisuja geometrisiin ongelmiin.

Laadunhallintaosaaminen
Opiskelija kykenee arvioimaan matemaattisten laskutoimitusten oikeellisuutta sekä likimääräismenetelmillä että tarkalla laskemisella. Opiskelija osaa arvioida erilaisiin mittauksiin sisältyvää virhettä ja huomioida tämän mittauksia suorittaessaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 53 h
Luennot ja laskuharjoitukset 32 h
Itsenäistä työskentelyä 21 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra

Sisältö

Trigonometria:
• Trigonometriset funktiot, erityisesti sini, kosini ja tangentti.
• Tavallisimmat trigonometriset laskukaavat
• Suorakulmaisen ja vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen

Tasokuviot:
• Tavallisimpien tasokuvioiden pinta-alat
• Yhdenmuotoisuuden käsite ja sen hyödyntäminen

Avaruusgeometria:
• Tavanomaisimmat kappaleet: lieriö, kartio, katkaistu kartio, pallo ja näiden osat.
• Tilavuuden ja pinta-alojen laskeminen
• Mittakaava kolmiulotteisessa avaruudessa

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 32 h, itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat geometriasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa geometrian menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa geometrian menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe

Takaisin