Tilastomatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00105
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013RASU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013TUTE   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2014LVI   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää Excel-ohjelman matemaattisia ominaisuuksia, osaa hyödyntää Matlab- ja MathCad-ohjelmia matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa, osaa tilastollisen päättelyn perusteet, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra ja trigonometria

Sisältö

Tilastolliset tunnusluvut, graafinen esitys, regressiot, tilastollinen päättely, ratkaisin, optimointi, Matlabin ja MathCadin perusteet

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h, itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat tilastomatematiikasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa tilastomatematiikan menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa tilastomatematiikan menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe

Takaisin