Viestintä 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00009
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Myllymäki, Helena
Opettajatiimi: Niemelä, Hilkka ; Anttonen, Alpo
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2013RASU   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2013TUTE   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2014LVI   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa analysoida viestintätapahtuman rakenteita, siihen vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämän eri viestintätilanteisiin
osaa tuottaa työssä tarvittavia dokumentteja hyvällä ja selkeällä kielellä
osaa toimia erilaisissa puhe- ja esiintymistilanteissa
osaa referoida tieteellistä tekstiä asianmukaisesti
osaa luoda standardien mukaisia dokumentteja
osaa toimia työnhakutilanteessa ja tuottaa työnhaussa tarvittavat dokumentit
ymmärtää ryhmätyön periaatteet ja osaa toimia ryhmässä
osaa projektiviestinnän periaatteita ja tuottaa siihen liittyviä asiakirjoja
osaa tulkita ja käsitellä verkkoviestintää

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Viestinnän perusteet ja viestintä osana yrityksen toimintaa, kielenhuolto, sähköpostiviestintä, yrityksen arkiviestintä, asiakirjastandardi, referointi ja miellekartta, rekrotointiprosessi ja työnhaun tekstit, esiintymistaito, projektiviestintä, verkkokirjoittaminen, ryhmätyön periaatteet

Opiskelumateriaali

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4.-5. painos. Edita
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=tekniikan+viestint%C3%A4&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&page.search.search.button=Hae

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Pari- ja pienryhmätyöskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalliset tehtävät

Arviointikriteerit

1 Opiskelija tunnistaa viestinnän peruskäsitteet ja eri tekstilajit. Viestintä on lähettäjälähtöistä, opiskelija ei ota tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstien rakenne on hajanaista ja epäloogista. Esitys on suoritettu.

3 Tekstien rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista. Opiskelija ottaa viestinnässään osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Esityksen valmisteluun on kiinnitetty huomiota ja esitystä on harjoiteltu.

5 Tekstit noudattavat tekstilajin ominaista rakennetta. Tekstit ovat loogisia, selkeitä, lukijalähtöisiä ja sidosteisia. Esitys on hyvin harjoiteltu ja valmisteltu.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen tunnilla, kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, portfolio ja tentti. Kaikki osiot on suoritettava hyväksyttävästi.

Harjoittelu

None

Takaisin