Johdatus tekniikan opintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00008
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 1.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   1-S   1.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2013RASU   1-S   1.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2013TUTE   1-S   1.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2014LVI   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman alansa, tietää rakennusalan merkityksen Suomen kansantaloudessa sekä tietää alan kansainvälistymismahdollisuuksista. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen suunnittelun ja opiskelun käytännöt. Opiskelija osaa hyödyntää ohjaus- ja neuvontapalveluja aktiivisesti. Opiskelija osaa käyttää kirjastoa ja tietoverkkoja tiedonhankintaan ja hallitsee verkossa opiskelun perusteet. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja osaa tehdä itsenäisesti koulutustaan ja uraansa koskevia valintoja sekä suunnitella opintojensa edistymistä. Hän osaa nimetä ja käyttää alan tiedonlähteitä sekä soveltaa tehtävissään SeAMK:n kirjallisten töiden ohjeita.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 27 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskeluympäristö ja arjen käytänteet, opiskelijan hyvinvointipalvelut. Oma ala ja sen merkitys kansantaloudessa. Opetussuunnitelma. Työmaakäynnit. Opintojen ohjaus, tutorointi. Keskeiset kirjasto- ja tietopalvelut. Opiskelijakunnan toiminta ja palvelut. Kansainvälinen opiskelu. Oppimiskäsitykset ja -tyylit, opiskelumenetelmät, vaihtoehtoiset opiskelutavat. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Oman alan työmarkkinajärjestöt

Opiskelumateriaali

Opettajan oma materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja työmaakäynnit.

Arviointikriteerit

Arviointi hyväksytty/hylätty.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitukset sekä osallistuminen työmaakäynneille.

Takaisin