Englanti 3

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00007
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ala-Sankila, Riikka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013RASU   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013TUTE   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014LVI   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014RASU   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014TUTE   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tiivistelmiä. Opiskelija ymmärtää oman koulutusalan laajoja tekstejä ja niiden sanaston ja osaa selvittää lyhyesti keskeisin sisältö suullisesti tai kirjallisesti ja vaativankin sanaston käytön puheessa ja kirjoittamisessa. Opiskelija osaa työnhakuprosessin ja hakemusasiakirjojen laadinnan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- tekninen lukeminen ja kirjoittaminen
- opinnäytetyön tiivistelmän laadinta
- CV:n ja työhakemuksen laadinta
- oman erikoisalan tekstit

Opiskelumateriaali

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=87450

Muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, kuullunymmärtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallista tuottamista pari- ja pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisesti.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjallinen tentti.

Takaisin