Englanti 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00006
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ala-Sankila, Riikka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2013RASU   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2013TUTE   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014LVI   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa liikekirjeenvaihdon perusteet, hallitsee messuilla käytettävää kieltä sekä osaa kuvailla tuotteita. Opiskelija osaa lukea oman alan vaativaa tekstiä ja osaa käyttää sen mukaista sanastoa puheessa ja kirjoittamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- tehokas kommunikointi
- tiedonhankintalähteet
- asiakaskontaktit
- esitelmät
- oman alan keskeistä terminologiaa

Opiskelumateriaali

Isaacs, Palmroth, Rasimus, Rönkä: Engineer Your English. Edita.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=87450

Muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, kuullunymmärtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallista tuottamista pari- ja pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisesti.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjallinen tentti.

Takaisin