Viestintä 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00003
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Myllymäki, Helena
Opettajatiimi: Riihilahti, Pia-Mari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2013SAUT   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2013LVI   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013RASU   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013TUTE   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
TITE-2013   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2014KAUT   3-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
AUTE-2014SAUT   3-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014LVI   3-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014RASU   3-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014TUTE   3-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
TITE-2014   3-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
osaa esittää asiansa vakuuttavasti ja havainnollisesti
osaa referoida ja tuottaa tieteellistä tekstiä
osaa laatia aloitetekstejä sekä tiedottavia ja ohjeistavia tekstejä
osaa argumentoida ja tuottaa erilaisia raportteja
osaa toimia erilaisissa puhe- ja esiintymistilanteissa
pystyy toimimaan tavoitteellisissa keskusteluissa ja neuvotteluissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

ohjeistavat tekstit
aloitetekstit
raportit
tutkiva kirjoittaminen, opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja tieteellinen kirjoittaminen; lähteiden arviointi ja lähdetietojen merkitseminen
argumentointi
tavoitteelliset keskustelut ja neuvottelutaito; asiakirjat
työelämän vuorovaikutus-, puhe- ja esiintymistaito

Opiskelumateriaali

- Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2010. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4.-5. painos. Edita

- Ohje opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön kirjoitusohjeet. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Pari- ja pienryhmätyöskentely, suulliset harjoitukset ja kirjalliset tehtävät

Arviointikriteerit

1 Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyt tekstilajit ja viestintämuodot. Tieteellisen tekstin rakenne on hajanaista. Ohjeisiin on tutustuttu vain pintapuolisesti. Lähteiden ja viitteiden käyttö on suppeaa. Argumentointi on yksipuolista ja niukkaa.

3 Opiskelija ottaa huomioon kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Tieteellisen tekstin rakenne on pääosin selkeää. Viitteitä ja lähteitä on käytetty melko johdonmukaisesti. Argumentointi on melko monipuolista ja uskottavaa.

5 Opiskelija ottaa viestinnässä huomioon tilanteen, tavoitteen ja vastaanottajan siten, että vuorovaikutus on monipuolista. Hän osaa arvioida ja kehittää vuorovaikutustaitojaan. Tieteellisen tekstin rakenne on johdonmukaista ja selkeää. Viitteet ja lähteet on merkitty selvästi ja johdonmukaisesti. Argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioonottavaa ja vakuuttavaa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen oppitunteihin ja harjoituksiin, suullisten ja kirjallisten tehtävien ja harjoitusten suorittaminen, portfolio, kirjallisuustyö ja sen esittely. Kaikki osiot on suoritettava hyväksyttävästi.

Takaisin