Maatalouskonetekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA70012
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Hannu
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014AUTO   3-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015AUTO   3-K   4.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016AUTO   3-K   4.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- selittää tärkeimpien maatalouskoneiden rakenteet, toiminta- ja suunnitteluperiaatteet
- esitellä maatalouskoneiden tekniikkaan liittyvät erityispiirteet
- etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa
- huomioida maatalouskoneiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät ympäristönäkökohdat

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Traktorien
- rakenne,
- ominaisuudet,
- moottorit,
- ohjauslaitteet,
- voimansiirto,
- jarrut,
- renkaat,
- työkoneiden kytkentä sekä
- hydrauliikka.

Leikkuupuimurien
- leikkuu- ja puintikoneistot,
- seulat ja kuljettimet,
- voimansiirto ja
- elektroniikan hyödyntäminen.

Maanmuokkauskoneet, kylvö- ja lannoitteenlevitinkoneet, kasvinsuojeluruiskut, heinä- ja rehuntekokoneet

Opiskelumateriaali

- Alan kirjallisuus ja julkaisut sekä
- opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku
- ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely
- opintomatka

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyt asiat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitukset: 70/30

Takaisin