Hyötyajoneuvot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA60070
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Hannu
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014AUTO   3-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015AUTO   4-S   4.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016AUTO   4-S   4.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- selittää raskaan ajoneuvokaluston tekniikan perusteet
- selittää mitoitukseen ja rakennetekniikkaan liittyvät käsitteet
- esitellä raskaankaluston tekniikkaan liittyvät erityispiirteet
- selittää raskaankaluston jarruihin ja jousitukseen liittyvien komponenttien toiminnan ja järjestelmien toiminnan
- etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa
- huomioida hyötyajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen liittyvät ympäristönäkökohdat

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Raskaan ajoneuvokaluston koriteknillinen rakentaminen ja huolto.
- Mitoitusmääräykset, paino- ja mitoituslaskelmat,
- korirakenteet ja rakenneosat,
- ajoneuvokaluston suunnittelu ja valinta,
- paineilmajarrujärjestelmät,
- teli- ja voimansiirtorakenteet,
- napavälitykset,
- jarrusovitus,
- ajohidastimet ja
- elektroniikan erityispiirteet

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely
- opintomatka

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyt asiat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitukset: 70/30

Takaisin