Hydraulitekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA60033
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Kitinoja, Kimmo
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa hydrauliikan perusteet
- osaa keskeisten komponenttien toimintaperiaatteita
- osaa järjestelmien suunnittelun periaatteita ja laskentaa
- osaa valita käyttöön sopivia hydrauliikan sovelluksia

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h, työjärjestyksessä 40 h ja itsenäistä opiskelua 41 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- hydrauliikan perusteoriaa
- paine-energiaa tuottavat laitteet, sekä ohjaavat ja säätävät komponentit
- komponenttien rakenteita ja toimintaperiaatteita
- järjestelmien suunnittelua, komponenttien mitoittamista ja valintaa

Opiskelumateriaali

- Hydraulitekniikan perusteet; Kauranne, Kajaste, Vilenius

- luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset, itseopiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa perusteoriaa ja laskentaa sekä komponentteja
Taso 3: Opiskelija osaa valita olosuhteisiin sopivan järjestelmän
Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa järjestelmää

Arviointimenetelmät

Välikokeet/tentti, läsnäolo, laboratorioselvitykset

Takaisin