Liikkuvat työkoneet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA60032
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Hannu
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tärkeimpien liikkuvien työkoneiden tehtävät, rakenteet ja toiminnot. Lisäksi opiskelija osaa etsiä opintojaksoon liittyvää uusinta tietoa ja huomioida työkoneiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät ympäristönäkökohdat.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Liikkuvat pyörä- ja tela-alustaiset työkoneet.

Opiskelumateriaali

- valmistajien materiaali
- luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt
- itsenäinen työskentely
- opintomatka.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyt asiat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitukset: 70/30

Takaisin