Autolaboraatiot 3

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA50079
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Hannu
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   4-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2014AUTO   4-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2015AUTO   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016AUTO   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tehdä yleisimmät autoille tehtävät mittaukset
- käyttää autokorjaamon laitteita ja varusteita
- tehdä vianmäärityksiä
- hakea tietoa ajoneuvojen rakenteesta ja huollosta
- huomioida ajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen liittyvät ympäristönäkökohdat

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Autoelektroniikka-, kori-, virtaus-, moottoridynamometri- , pakokaasuemissio- ja voimansiirtotutkimukset.

Opiskelumateriaali

- Auto- ja koritekniikan oppimateriaalit
- korjaamokäsikirjat
- säätöarvokirjat, laitekäsikirjat

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöt/työselosteet

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyt asiat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Hyväksyttävästi suoritetut työt/työselosteet

Takaisin