Autolaboraatiot 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA50078
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Hannu
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   3-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tehdä yleisimmät autoille tehtävät mittaukset
- käyttää autokorjaamon laitteita ja varusteita
- tehdä vianmäärityksiä
- hakea tietoa ajoneuvojen rakenteesta ja huollosta
- huomioida ajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen liittyvät ympäristönäkökohdat

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Ajotila-, liiketila-, polttoainelaite- ja jarrutustutkimukset
- Tehodynamometri- ja jarrumittaukset
- Heilahtelututkimukset ja pyörän tasapainotukset.

Opiskelumateriaali

- Autotekniikan oppimateriaalit
- korjaamokäsikirjat
- säätöarvokirjat, laitekäsikirjat

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöt/työselosteet

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyt asiat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Hyväksyttävästi suoritetut työt/työselosteet

Takaisin