Auton sähkövarusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA50071
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- tulkita erilaisia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita
- selittää tärkeimpien auton sähkövarusteiden toiminnan sekä niiden ominaisuudet ja käytön
- tulkita ja laatia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita, sähkövarusteiden asennus- ja kytkentäsuunnitelmia
- esittää tarkastuksen ja vianetsinnän periaatteet
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Sähkökaaviot,
- sähköiset kytkimet,
- akku,
- valot,
- sytytys-, lataus-, käynnistys- ja käynnistysapujärjestelmät ja
- muut sähkövarusteet,
- väylätekniikan perusteet,
- hybridi- ja sähköajoneuvojen sähkölaitteiden perusteet ja
- SFS 6002
- Kestävä kehitys autoalalla

Opiskelumateriaali

- Juhala ym. Moottorialan sähköoppi

- Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähkötyöturvallisuus (Vesa Linja-aho) http://www.aakk.fi/tuotteet/sahko-ja-hybridiajoneuvojen-sahkotyoturvallisuus/


- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus sekä
- opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin