Autotekniikka 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA40031
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa määritellä eri tilanteissa auton ajovastusten muodostumisen
- osaa tunnistaa polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät
- osaa määrittää auton suorituskykyä vastaavat suureet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Tehon muodostuminen
- ajovastukset
- moottorin ja voimansiirtolaitteiden vastukset
- ajotilapiirros
- kiihtyvyys
- vetopyörästön välitysten merkitys
- polttoaineen kulutus
- sitkeys
- kiihtyvyyden ja nousun raja-arvot.
Autolaboraatiot:
- Rullausvastus ja ilmanvastuskertoimen määrittäminen
- punnitus ja painopisteen paikan määritys
- Kestävä kehitys autoalalla.

Opiskelumateriaali

Laine, O.: Autotekniikka; Alan julkaisut; Opettajan aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely
- autolaboraatiot.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin