Ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04AA10031
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Ala-Sankila, Riikka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson päättyessä opiskelija pystyy toimimaan oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän pystyy vuorovaikutteiseen viestintään suullisesti ja kirjallisesti. Hän kykenee hyödyntämään ja hankkimaan omaan alaansa liittyvää tietoa. Hän saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Koulutus
- työnhaku ja työ
- työympäristö ja yhteiskunta
- asiakaskontaktit
- oman alan keskeistä terminologiaa

Opiskelumateriaali

Husu-Wallinheimo: Flexteknik. Svenska för högskolor. Otava, 2009.

Muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, kuullunymmärtämis- sekä puheharjoituksia ja kirjallista tuottamista pari- ja pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisesti.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suullinen ja kirjallinen tentti.

Takaisin