Viljateknologia 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC03CE60201
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Kyntäjä, Merja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
BIOEL-2013   4-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida leivontaprosesseja jatuotteiden laatuun vaikuttavia tekijöitä
- osaa soveltaa ja kehittää leipomoteollisuuden valmistusmenetelmiä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 50 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 24 h
Itsenäistä opiskelua: 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Elintarvikekemia ja elintarvikeprosessit.

Sisältö

Ruokaleipien, kahvileipien, konditoriatuotteiden ja keksien valmistus, esitaikinat ja raskitus, kylmäleivonta, lisäaineet, laadunhallinta ja leipomokoneet

Opiskelumateriaali

Laatuleipää käsikirja leipurille; Leipomoalan Edistämissäätiö,
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=7606

Kahvileipää käsikirja leipurille; Leipomoalan Edistämissäätiö,
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=7652

Kondiittorin käsikirja; Leipomoalan Edistämissäätiö,
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=56310

Opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, leivontaharjoitukset (läsnäolo harjoitustöissä pakollinen)

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1…2): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Hyvä (3…4): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu kahdesta osasta: tentti 50 % ja harjoitustyöt (työselostukset) 50 %. Kummatkin osiot on suoritettava hyväksyttävästi.

Harjoittelu

None

Takaisin