Henkilöstöjohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00BYT1050
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Tarhala, Lasse
Opettajatiimi: Tarhala, Lasse ; Mettälä, Jorma ; Heiskanen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   4-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
AUTE-2013SAUT   4-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
BIOEL-2013   4-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2013AUTO   4-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2013KOTU   4-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2013LVI   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2013RASU   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2013TUTE   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
TITE-2013   4-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
AUTE-2014KAUT   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
AUTE-2014SAUT   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2014AUTO   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2014KOTU   4-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
TITE-2014   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
AUTE-2015KAUT   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
AUTE-2015SAUT   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
KOTU-2015AUTO   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
KOTU-2015KOTU   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
TITE-2015   4-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  
AUTE-2016KAUT   4-K   3.0        
AUTE-2016SAUT   4-K   3.0        
KOTU-2016AUTO   4-K   3.0        
KOTU-2016KOTU   4-K   3.0        
TITE-2016   4-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen ulkoisen ympäristön muutosten vaikutuksia strategiaan, johtamiseen ja organisaatiokulttuuriin.
Opiskelija osaa analysoida strategian, organisaatiorakenteen ja henkilöstöjärjestelmien väliset vaikutussuhteet ja tuntee henkilöstöjohtamisen säätelyn keskeisimmät asiat, kuten työlainsäädännön lakien piirteet . Opiskelija osaa myös analysoida ja kehittää omaa johtajuuttaan.
Opiskelija osaa tunnistaa perinteiset johtamisteoriat ja johtamiskäytännöt sekä osaa arvioida teorioiden ja käytäntöjen vaikutukset organisaation ilmapiiriin, henkilöstön sitoutumiseen toimintansa kehittämiseksi ja yksilöiden motivaatioon.
Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä, suunnitella, edistää ja toteuttaa työyhteisön toimintaa.
Opiskelija osaa käyttää kehityskeskustelukäytänteitä organisaation osaamisen johtamisessa niin vastuuhenkilönä kuin alaisena.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Henkilöstöjohtaminen tänään, tavoitteena oppiva organisaatio.
- Henkilöstöjohtamisen strateginen ulottuvuus ja yrityskulttuuri
-Työsuhdetta keskeisimmin säätelevät lait.
- Johtaminen muuttuvissa organisaatioissa, tilannejohtaminen ja vuorovaikutus
- Yksilöt työyhteisössä; motivaatio, sitoutuminen ja esimies/alais -keskustelut
- Osaamisen kehittäminen, työehtosopimukset ja työlainsäädäntö

Opiskelumateriaali

- Riitta Viitala, Henkilöstöjohtaminen, 2013

- Riitta Viitala, Johda osaamista, 2008

- Opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmätöihin. Seminaarityöt, hyväksytyt harjoitukset ja loppukoe.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/harjoitukset: 70/30

Harjoittelu

None

Takaisin