Projektinhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00BYT1020
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Heiskanen, Heikki
Opettajatiimi: Heiskanen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
BIOEL-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013AUTO   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2013   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
TITE-2014   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot projektityöskentelyn periaatteista ja menetelmistä sekä valmiudet projektien läpivientiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa analysoida yrityksen tai työyhteisössä vallitsevia muutostarpeita
- osaa tuottaa alustavan projekti-idean
- osaa luoda projektisuunnitelman ja eritellä siinä tarvittavien resurssien laadun ja määrän
- osaa toimia projektissa niin asiantuntijana kuin projektin vetäjänä
- osaa soveltaa viestintätaitojaan niin erilaisissa projektiryhmissä kuin projektin eri ryhmien välillä
- osaa tulkita erilaisia projektisuunnitelmia ja arvioida niiden onnistumisen mahdollisuudet kuin epäonnistumisen riskit

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 40 h
Itsenäistä opiskelua: 40 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tavoitteellinen kehittäminen projekteina; valmistelu, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Projektityöskentelyn periaatteet ja menetelmät. Projektiorganisaatio ja sen toiminta. Ajan, resurssien ja kustannusten ohjaus projektisuunnittelussa. Tekes-projektien erityispiirteitä

Opiskelumateriaali

Lanning, Roiha & Salminen: Matkaopas muutokseen 1999.

Kettunen Sami: Onnistu projektissa 2003.


luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektityöt, luennot ja case-harjoitukset

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1…2): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin projektinhallinnan menetelmät ja osaa toimia projektiryhmän mukana.

Hyvä (3…4): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee projektinhallinnan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee projektinhallinnan peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset

Harjoittelu

None

Takaisin