Teollisuustalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00BYT1000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Heiskanen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2013SAUT   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013AUTO   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
TITE-2013   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2014KAUT   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2014SAUT   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2014   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen tuotantotalouteen liittyvät perusasiat.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Tuotannon suunnittelu, tuottavuus, kasvu, kannattavuus, likviditeetti ja vakavaraisuus
- Investointilaskelmat, budjetointi, tunnusluvut
- Metalliteollisuuden rationalisointi ja työntutkimus
- Materiaalihallinto sekä markkinoinnin perusasioita
- Laatu osana tuotantoa ja toimintaa.

Opiskelumateriaali

Uusi-Rauva, Haverila & Kouri: Teollisuustalous

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, itseopiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Tentti, seminaarityöt

Harjoittelu

None

Takaisin