Toimisto-ohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00ATT1000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Hilkka
Opettajatiimi: Niemelä, Hilkka ; Anttonen, Alpo
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-S   2.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2013SAUT   1-S   2.0   2013-09-01   2013-12-31  
BIOEL-2013   1-S   2.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013AUTO   1-S   2.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   2.0   2013-09-01   2013-12-31  
TITE-2013   1-S   2.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2014KAUT   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2014SAUT   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2014   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa käyttää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia opintoihin liittyvien harjoitustöiden raportointiin ja esittämiseen
- hallitsee tekstinkäsittelyssä fonttien ja kappaleiden muotoilun, asiakirjamallien ja tyylien käytön, hän osaa liittää tekstiin otsikoituja kuvia ja taulukoita sekä luoda sisällys- ja kuvaluettelot sekä osaa erityisesti hyödyntää opinnäytetyön mallipohjan käytön raportoinnissa
- hallitsee taulukkolaskennassa numeroaineiston käsittelyyn kuuluvat muotoilut, kaavojen kirjoittamisen ja kopioinnin, yleisimpien funktioiden käytön sekä kaavion laatimisen ja muokkaamisen numeroaineiston pohjalta
- osaa esitysgrafiikkaohjelmalla laatia diaesityksen, hän osaa muokata diojen rakennetta ja teemaa, muotoilla sisältöä ja määrittää diaesityksen asetukset ja mahdolliset ajastukset animaatioineen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 40 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 20 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 20 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

tekstinkäsittelyssä
- tekstin kirjoittaminen sekä fonttien ja kappaleiden muotoilut
- virallinen asiakirja
- ylä- ja alatunnisteet
- luettelot, taulukot ja kuvat
- mallit ja tyylit
- opinnäytetyön mallipohja
taulukkolaskennassa
- numeroaineiston vienti taulukkoon ja sen muotoilut
- suhteelliset ja suorat viittaukset kaavojen kirjoittamisessa
- funktiot
- kaavion laadinta numeroaineistosta
- kaaviotyylit ja kaavioiden muokkaaminen
- pivot-taulukko ja usean taulukon samanaikainen käsittely
esitysgrafiikassa
- diojen luominen, rakenteen ja teeman määrittely
- objektien lisääminen dialle
- diaesityksen asetukset ja animaatiot
- muistiinpanot ja lajittelut

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa kiitettävästi kurssilla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa niitä.
4-3 Opiskelija osaa kurssin keskeiset asiat
2-1 Opiskelija osaa kurssin perusasiat

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Tietokoneella suoritettava tentti ja hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

Harjoittelu

None

Takaisin