Vektorit ja matriisit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00AMT1010
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opettajatiimi: Paananen, Juhani ; Mikkonen, Pasi ; Kokkonen, Heikki ; Junell, Pasi ; Miettinen, Katja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
AUTE-2013SAUT   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
BIOEL-2013   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013AUTO   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
TITE-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2014KAUT   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
AUTE-2014SAUT   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2014   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2015KAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2015SAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
TITE-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2016KAUT   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
AUTE-2016SAUT   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
TITE-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kolmiulotteisten vektoreiden laskutoimitukset
- osaa käyttää vektoreita avaruusgeometrian ongelmien ratkaisuun
- osaa muodostaa suoran yhtälön
- osaa lineaarisen optimoinnin
- osaa matriisialgebran peruslaskutoimitukset
- osaa laskennan apuvälineiden käytön
- osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra ja trigonometria

Sisältö

- vektorien yhteenlasku
- yksikkövektori
- vektorien skalaari- ja ristitulo
- skalaari- ja vektorikomponentti
- skalaarikolmitulo
- vektorit statiikassa
- suoran yhtälö
- lineaarinen optimointi
- matriisialgebra

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h , itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa vektori- ja matriisilaskennan menetelmiä kiitettävästi
hyvä (3-4): opiskelija ymmärtää osaa soveltaa vektori- ja matriisilaskennan menetelmiä hyvin
tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat vektori- ja matriisilaskennasta

Arviointimenetelmät

Tentti

Harjoittelu

None

Takaisin