Mekaniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00AFY1000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Junell, Pasi
Opettajatiimi: Björkman, Jouni ; Miettinen, Katja ; Junell, Pasi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2013KAUT   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2013SAUT   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
BIOEL-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013AUTO   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013LVI   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2013RASU   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
RAK-2013TUTE   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
TITE-2013   1-S   3.0   2013-09-01   2013-12-31  
AUTE-2014KAUT   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2014SAUT   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014LVI   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
TITE-2014   1-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
AUTE-2015KAUT   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
AUTE-2015SAUT   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015KOTU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
TITE-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
AUTE-2016KAUT   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016SAUT   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa mekaniikan ilmiöiden kuvaamisessa käytetyt suureet, käsitteet ja yksiköt
- osaa kuvailla todellisen mekaanisen ilmiön pelkistettynä mallina suureyhtälöä käyttäen sekä skalaari- että vektorimuodossa
- osaa tulkita fysikaalista mallia likimääräisenä kuvauksena todellisesta ilmiöstä
- osaa tulkita mekaniikan mallit tekniikan välttämättöminä reunaehtoina
- osaa analysoida kappaleiden ja nesteiden käyttäytymistä ja ymmärtää luonnontieteiden empiirisen luonteen
- osaa arvioida omaa mekaniikan osaamistaan sekä soveltaa tietojaan ja taitojaan myöhemmissä tekniikan opinnoissaan

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Kinematiikka
- Newtonin lait
- Työ, teho, energia
- Impulssi, liikemäärä
- Pyörimisliike ja jäykän kappaleen mekaniikka
- Olomuotojen mekaniikkaa.

Opiskelumateriaali

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) Fysiikka osa I (Lahden Teho-Opetus Oy)


Luentomuistiinpanot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja kotitehtävät sekä laskuharjoitukset, joissa on läsnäolovelvoite 80 %

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1…2): Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin mekaniikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Hyvä (3…4): Opiskelija tuntee hyvin mekaniikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee kiitettävästi mekaniikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tentti

Harjoittelu

None

Takaisin